Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden STE B.V., Waalre 01-12-2010

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer: 17270446

Algemeen

Op al onze offertes, werkzaamheden en facturen is "De Nieuwe Regeling 2005" (DNR2005) van toepassing. In de DNR2005 wordt de rechtsverhouding vastgelegd tussen de opdrachtgever en architect, ingenieur of adviseur. Dit wil zeggen dat alle rechten en verplichtingen van beide partijen in een schriftelijk document zijn vastgelegd.

Het gaat hierbij om de opdrachtverstrekking, de uit te voeren werkzaamheden, de betaling en alle andere zaken waarbij het van belang is dat de verhoudingen tussen adviesgever en cliënt goed geregeld zijn.

Een exemplaar van "De Nieuwe Regeling 2005" ligt ter inzage ten kantore van STE B.V. of wordt op verzoek (als PDF per e-mail) kosteloos toegezonden.

Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, leverings- of andere voorwaarden wordt door de opdrachtnemer (STE B.V.) niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn pas bindend nadat zij schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd en gelden uitsluitend voor de opdracht c.q. overeenkomst waarvoor zij zijn gemaakt.

Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer: 17270446. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.